• АФАНАСЬЕВ-Чужбинский А. Поездка в Южную Россию: В 2-х ч. Ч.1. Очерки Днепра. — Изд. 2-е книгопродавца А.О.Базупова. — СПб., 1863. — 468 с.
 • Гагаузские альтернативы / Т. Г. Биткова — 2015.
 • Гагаузы Бессарабии. Расселение и численность в XIX в. / Радова. О.К. — ЭО №1, 1997.
 • Гагаузлар. Авт. Феодор Гагауз.
 • Геологічні дослідження в Запорізькій і Донецькій областях з метою обстеження, інвентарзації і подальшого збереження геологічних пам’яток природи. / В.В. Манюк — вересень 2006
 • Геродот. История в девяти книгах. Изд-во «Наука», Ленинград, 1972.
 • Географічна енциклопедія України: В 3-х т. / Ред-кол.:  … О. М. Маринич (відповід. ред.) та інш. – Київ: «Українська радянська енціклопедія» ім. М. П. Бажана, 1989. Том 1: А—Ж.— 416 с.: іл.—(В опр.) 
 • Г. Л. де Боплан. Опис України. Пер. з фр. Я.І.Кравця, З.П.Борисюк. Київ, 1990.
 • Гребень и фиала из кургана Солоха. / А.П. Манцевич // СА. XIII. 1950. С. 217-238
 • Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия / Под. ред. Т.Н. Джаксон, И.Г. Коноваловойи А.В. Подосинова. Том I: Античные источники. Составитель А.В. Подосинов. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2009. — 352 с.
 • Другая Украина. От порогов Днепра до Аланских гор/ Владимир Шак — 2018
 • До історії заснування с. Жеребця на Запоріжжі та заселення Жеребецького району. Лутай Ф. / Краєзнавство № 3 — Український комітет краєзнавста — Харків, 1927
 • Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II : (1785-1789) : перевод с французского с примечаниями переводчика. — С.-Петербург : в типографии В. Н. Майкова, 1865. -386, III с.
 • Записки Одесского общества истории и древностей. – Одесса, 1844-1919
 • Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України : міжархів. довідник : Том 6 : Метричні книги у фондах Державного архіву в.Автономній Республіці Крим, державних архівів Запорізької та Херсонської областей / Укрдержархів, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г.. Волкотруб, С..Зворський. – К., 2012. – 680 с.
 • Исторический вестник. Историко-литературный журнал. — Санкт-Петербург, 1880 -1917
 • История запорожских козаков. В трех томах./ Яворницкий Дмитрий Иванович. — Киев,»Наукова думка», 1990
 • История городов и сел Украинской ССР: В 26 т. Запорожская область / Ред. кол. тома: Петрыкино В. И. (гл. редкол.), Зинович И. Е., Киценко Н. П. (зам. гл. редкол.), Клюненка А. С., Кривчик П. Т., Крупина Л. Ф. ., Мощиць Т. Ф., Нечаенко Л. Ю. (отв. секр. редкол.), Олейник Л.В., Пересунько М. И., Фоменко В. Г., Чабаненко П. К., Шевченко И. Г ., Шерстюк А. С., Щербак И. П. АН УССР. Институт истории. — М .: Голов. ред. УРЕ АН УССР, 1970. — 790 с.
 • История железнодорожного транспорта Росии. Том.1. 1836-1917/ E. Я. Красковский
 • Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Донецька область / Ред. кол. тому: Пономарьов П. О. (гол. редкол.), Кобець Г. П. (заст. гол. редкол.), Близнюк В. Ф., Богданов П. П., Запорожець М. Я., Захаров Г. І., Зик Ю. Є., Лихолобова З. Г., Лях З. Д., Лях Р. Д., Мельник С. М., Омельяненко І. Я., Панібудьласка В. Ф., Першак Д. А., Петров В. П., Пономаренко Г. Я., Сабіна А. М. (відп. секр. редкол.), Савостенко І. П., Сафонов В. В., Сидоренко П. О., Скобцов Л. Я., Хорошайлов М. Ф., Чистяков В. С. АН УРСР. Інститут історії. – К.: Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1970. – 992 с.
 • Історико-культурні та природні пам’ятки Мелітопольського району. Колективний проект шкіл відділу освіти Мелітопольської РДА ЗО. Укладач Чухраєнко О. А. — Третє вид. випр. й .доп. — Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольскої міської друкарні, 2019. — 320 с.
 • Край шляху Муравського…/М. Єременко.- Запоріжжя: Лана-друк, 2006.-436 с.
 • Кiевская старина.-Киев: Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1882-1907
 • Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 18. – с. 210
 • Кургани-велетні Херсонщини:монографія/Оленковський М.П. –Херсон, 2014. – 104 с
 • Макидонов А. В. Днепровская линия (1770—1797). — Запорожье: Акцент Инвест-трейд, 2014. — 556 с.
 • Макидонов А.В. М15 Днепровская пограничная линия в документах середины 1770-х – начала 1780-х гг. : сборник документов. – Запорожье : Кругозор, 2016. – 516 с
 • Мариуполь и его окрестности: отчет об учебных экскурсиях Мариупольской Александровской гимназии / под ред. Г.И.Тимошевского . — копия репринт. изд. — Мариуполь : Типо-Литография А.А.Франтова, 1892. — 461, 55, VIII
 • Мариуполь и мариупольское Приазовье. Путеводитель. Вереникин В.Н. -Мариуполь, 2104 г.
 • Мариупольский краеведческий сборник / ред. кол. Р. П. Божко, С. Д. Буров, В. Н. Вереникин, – Мариуполь: Рената, 2010.
 • Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской Епархии. Церкви и приходы прошедшего XXVIII столетия : Вып. 1-2. — Екатеринослав : Тип. Я. М. Чаусского, 1880. — 2 т.
 • Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба : [т. 1-] . — Санкт-Петербург : [Главное управление Генерального штаба] , 1859.  [Т. 24]: Херсонская губерния. ч. 1 / сост. Ген. штаба подполковник А. Шмидт. — 1863. — XII, 605, IX с., 3 л. табл., 1 л. к. — Библиогр. в предисл. .1. Территория России (коллекция). 2. Херсонская губерния — Статистика. 3. Херсонская губерния — География.
 • Менонітська архітектура. Від минулого до прийдешнього / Руді Фрізен; пер. з англ. Галини Задоровської — Мелітополь: TOB «Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні», 2010. — 660 с.
 • Народная память об урочищах и исторических лицах Запорожья. Предания и рассказы, собранные в Екатеринославщине. 1875-1905 г. / Я. П. Новицкий. — Александровск : Тип. при училище глухонемых, 1909. — 54 с.
 • Народная память о казачестве./Я. П. Новицкий, А. Л. Сокульский, В. И. Шевченко. — НЗО Запорожье: СП «Интсрбук», Запорожский центр. 1991— 176 с.
 • Немцы России: населенные пункты и места поселения: энциклопедический словарь / Сост.: В.Ф. Дизендорф. – М., “ЭРН“, 2006. – 472 с.
 • НОГАЧЕВСКИЙ Н.Ф. Григориевский Бизюков монастырь Херсонской епархии. — О., 1894. — 83 с
 • На краю Дикого степу: Історичні записки Атманайського краєзнавця / І.І. Остапенко; під загальною редакцією Володимира Різника. — Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні», 2013. — 244 с. : іл.
 • О находке золотого гребня из кургана Солоха / Вероника Шильц. АСГЭ. Вып. 36. — Спб: 2003.
 • Поездка в Южную Россию / [соч.] А. Афанасьева-Чужбинского.- СПб. : [Тип. Мор. мин-ва], 1861-1863
 • Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3-е : [с 1-го марта 1881 г.]. — СПб. : Гос. тип., 1885-1916. — Тип. Т. 7
 • По­ло­вец­кие ка­мен­ные из­вая­ния/ Плет­не­ва С. А. — М., 1974
 • Природна та історико-культурна спадщина району заповідника «Кам’яні Могили» (до 90-річчя від створення заповідника «Кам’яні Могили») // Наукові праці Всеукраїнської науково-практичної конференції (с. Назаровка, Донецька область, 25-27 травня 2017 року) / Праці відділення «Кам’яні Могили» УСПЗ НАН України. – Вип. 4./ Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 4. – Київ, 2017. — 332 с.
 • Современное состояние вопроса о «Каменных бабах» или «Балбалах»/Н. И. Веселовский // Зап. Имп. Об-ва Истории и Древностей, т.XXXII/Одесса:1915
 • Список населенных мест Екатеринославской губернии /Оценочно-стат. отд-ние Екатеринослав. губ. земской управы. — Екатеринослав : Тип. губ. земства, 1911.
 • Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел : [По сведениям 1859]. — СПб. : изд. Центр. стат. ком. Мин. внутр. дел, 1861-1885. Вып. 41 : Таврическая губерния : [По сведениям 1864 г.] / Обработана М. Раевским. — 1865. — [7], LV, [3], 137, 3 с. : 1 л. карт.
 • Статистико-хронологическо-историческое описание Таврической епархии: общий и частный обзор/ сост. кафедральным прот. Михаилом Родионовым .- Симферополь : тип. С. Спиро , 187.
 • Таврическая Епархія. Гермогена, епископа Псковскаго и Порховскаго, бывшаго Таврическаго и Симферопальскаго. — Псковъ: тип. Губернскаго Правленія, 1887.
 • Устная история Степной Украины — Т. 1-10. — Запорожье: Тандем. — 2008 — 2012.
 • Фоменко В. Звідки ця назва? — Дніпропетровськ: Промінь, 1969
 • Храмы этноконфессиального Запорожского Приазовья. Авт. кол. В.В. Молодиченко, Л.В. Афанасьева, И.В. Букреева, А.В. Орлов, Е.Г. Хомчак и др. — Мелитополь: МГПУ им. Б.Хмельницкого, К.: — Міленіум, 2014. — 320 с.
 • Христианство: история и современность: учеб. пособие. Стогов Д. И. СПб.: Изд-в
 • СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017. 52 с
 • Чернігівці — 230 : бібліографічний покажчик. — Токмак : Трибуна, 2014. -118 с. — (Серія “Міста і села Запорізької області” ; вип. 6)
 • Dr. Karl Stumpp. Landsmannschaft der Deutschcn aus Rufiland. Printed in Germany,1991
 • Helmut T. Huebert. «Molotschna Historical Atlas», Виннипег (Канада), «Springfield Publishers», 2003.